หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 กรรมวิธีการผลิตเม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวให้ปุ๋ย

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

            วัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผา คือวัสดุสำหรับปลูกพืชในกระถางต้นไม้และใช้สำหรับปิดหน้ากระถางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และยังช่วยเก็บรักษาความชิ้นในกระถางต้นไม้ เม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกที่ทำมาจากการเผาเม็ดดินเหนียวที่อุณหภูมิ 500-100 องศาเซลเซียส คุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี ไม่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุจึงไม่มีการทำปฏิกิริยากับธาตุอาหาร ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีโครงสร้างคงทนแข็งแรง สามารถทำการฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย สามารถเพิ่มธาตุอาหารหรือ
ไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลงอีกด้วยกากตะกอนสามารถให้ไนโตรเจน(N) และฟอสฟอรัส(P) ในปริมาณที่เพียงพอต่อต่อความต้องการของพืช อินทรีย์สารจะมีลักษณะใกล้เคียงกับดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยประยุกต์ใช้กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ส่วนกากตะกอนที่เป็นของแข็งมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ สำหรับผลิตเม็ดดินเผาสำหรับปลูกพืช จึงได้คิดค้นกรรมวิธีการผลิตเม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวปุ๋ย

 บทสรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการผลิตเม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวให้ปุ๋ย มีขั้นตอนดังนี้ ผสมกากตะกอนกับดินที่เป็นวัตถุดิบหลัก และเผาที่อุณหภูมิ 400-600 องศาเซลเซียส ผสมน้ำน้ำให้พอขึ้นรูปทรงกลมที่มีลักษณะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 เซนติเมตร  ปล่อย ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน  นำชิ้นงานที่ได้ออกจากแบบแล้วนำไปตากให้แห้ง และนำชิ้นงานที่ได้ไปเผา

 จุดเด่นของเทคโนโลยี

เม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวให้ปุ๋ย เป็นการประยุกต์ใช้งานกากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ในส่วนของกากตะกอนที่ตกตะกอนเป็นของแข็งมาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์โดยการทำมาประยุกต์ใช้งานสำหรับผลิตเม็ดดินเผาสำหรับปลูกพืช จึงคิดค้นกรรมวิธีการผลิตเม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวให้ปุ๋ย

สถานภาพเบื้องต้น

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

สนใจสอบถามข้อมูล

หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-244-5285    

โทรสาร  : 02-244-5286

e-mail: raudusit@gmail.com

http://raudusit.ac.th

https://www.facebook.com/raudusit

Scroll to Top