หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 เกี่ยวกับเรา RIMU

ข้อมูลหน่วยงาน

 

                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Suan Dusit University Technology Licensing Office) มีอักษรย่อคือ SDUTLO เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550

               สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับรองการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Suan Dusit Rajabhat University Business Incubator and Technology Licensing Center) มีอักษรย่อคือ SDUBITLC เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 แบ่งส่วนงาน ดังนี้

          1)  ส่วนงานบ่มเพาะวิสาหกิจ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Suan Dusit Rajabhat University Business Incubator” โดยมีอักษรย่อ SDUBI ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถก่อตั้งธุรกิจของตนเอง และดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำมาใช้สร้างธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่สังคม เกิดการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมและเชื่อมโยงไปสู่การนำไปสร้างเป็นธุรกิจจริง และส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการร่วมกันทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างผู้ประกอบการ

          2)  ส่วนงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Suan Dusit Rajabhat University Technology Licensing Office” โดยมีอักษรย่อ SDUTLO ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นดำเนินการสืบค้นและการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย หรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย สู่การใช้ประโยชน์ต่อภาคสังคม ชุมชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และมีการกำกับ ติดตาม คุ้มครอง และดูแลสัญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแก่คู่สัญญา รวมทั้งดำเนินการกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้มีมติให้แยก 2 หน่วยงานนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด โดยจัดตั้งเป็นหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

                หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตุประสงค์ 1) สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างสรรค์ วิจัย คิดค้น และหรือพัฒนางานตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย อันอาจขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาได้ 2) ศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลและพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3) ดำเนินการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ 4) บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของผลงานและหรือมหาวิทยาลัย 5) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม และ 6) กำกับ ติดตามการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ (TLO) สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2557 รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง อันเป็นระบบและกลไกการดำเนินงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ (TLO)

ปรัชญา

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการนำความรู้และนวัตกรรมสู่การคุ้มครองสิทธิ และรักษาประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด 

 

 

ภาพโครงสร้าง

บุคลากรหน่วย แบ่งเป็นส่วนงาน 5 ส่วนงาน

ประธานหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

 • ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
  โทรศัพท์ : 0-2244-5042
  E-mail : raudusit@gmail.com

คณะกรรมการหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตรรมการวิจัย

 • ชื่อ - สกุล : นางอรทัย โกกิลกนิษฐ
  โทรศัพท์ : 0-2244-5285
  E-mail : raudusit.v2@gmail.com

เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย

 • ชื่อ - สกุล : นายสรานันต์ สงวนสัตย์
  โทรศัพท์ : 0-2244-5285
  E-mail : raudusit.v2@gmail.com

 • ชื่อ - สกุล : นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ
  โทรศัพท์ : 0-2244-5285
  E-mail : raudusit.v2@gmail.com

นโยบาย ไฟล์เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 • ข้อบังคับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  โดย : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ประเภทเอกสาร : PDF
    ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  โดย : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ประเภทเอกสาร : PDF
    ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ประกาศหลักเกณพ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์เชิงพาณิยช์

  โดย : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ประเภทเอกสาร : PDF
    ดาวน์โหลดเอกสาร
Scroll to Top