หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

            หนวยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท ชุนไก จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

Scroll to Top