หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (RKM 2018 : Research Knowledge Management 2018)

โดยสามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518 และ 519

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบข้อเสนอได้ที่นี่

Scroll to Top