หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๘/๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวตอบรับการเข้าสัมภาษณ์ผ่าน e-mail : raudusit@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Scroll to Top