หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 ข้อควรรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ทรงสิทธิบัตร

ข้อควรรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทิบัตร มีหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้น ตามกฏหมาย ซึ่งกำหนดให้มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปี เริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร/อนุสิทิบัตรและต้องชำระภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 และของทุกๆ ปีต่อไป หากไม่ชำระภายในกำหนดเวลาข้างต้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 30 โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นกำหนดเวลาชำระ

เมื่อกำหนดเวลาอีก 120 วันแล้ว ถ้ายังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่ม ถือว่าสิ้นอายุการคุ้มครอง และจะถูกเพิกถอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

ตัวอย่างการนับวันชำระค่าธรรมเนียมรายปี

การนับระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ เช่น ยื่นคำขอไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีที่ 5 คือ เริ่มชำระวันที่ 20 เมษายน 2554 และของปีต่อๆ ไปจนครบกำหนดอายุการคุ้มครอง โดยวันสุดท้ายของการชำระภายใน 60 วัน คือ 19 มิถุนายน 2554 หากไม่ชำระภายในช่วงแรก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 30 ของยอดที่ต้องชำระ และจะต้องชำระภายใน 120 วัน คือภายในวันที่ 17 กันยายน 2554

 

อัตราค่าธรรมเนียมรายปี

ปีที่

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการออกแบบฯ

อนุสิทธิบัตร

5

1000

500

750

6

1200

650

1500

7

1600

950

6000*

8

2200

1400

9

3000

2000

9000**

10

4000

2750

11

5200

สิทธิบัตรการออกแบบฯ

คุ้มครอง 10 ปี

ไม่สามารถต่ออายุได้

อนุสิทธิบัตร

คุ้มครอง 6 ปี

สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี

12

6600

13

8200

14

10000

15

12000

16

14200

17

16600

18

19200

19

22000

20

25000

ชำระคราวเดียว

140000

7500

2000

* การต่ออายุอนุสิทธิบัตรครั้งที่ 1 (ปีที่ 7 - 8)

** การต่ออายุอนุสิทธิบัตรครั้งที่ 2 (ปีที่ 9 - 10)

 

Scroll to Top