หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร  เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒  อาคาร ศิโรจน์ ผลพันธิน

             ทั้งนี้ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงใคร่ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับใบสมัครวันศุกร์ ที่๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยการสัมภาษณ์ กำหนดรับจำนวน ๓๐ ท่าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณพรทิพย์ รดด้วง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๔- ๕๒๘๓

  รายละเอียดโครงการ

 ใบสมัคร 

 กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

Scroll to Top