หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ด้วยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์  จึงได้จัดทำโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนงานวิจัยสู่ผลกระทบเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม" (Research to impact pathway) เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ผ่านกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยสู่ผลกระทบเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Research to impact pathway) ในด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ และด้านพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และนำไปใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2559   ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Scroll to Top