หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เล่ม 1

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้นำผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ และบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประดิษฐ์คิดค้นและการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีความใหม่ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงได้มีการจัดทำคู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยทำการรวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกันทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย ประเภท หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางในการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มอบให้กับผู้ที่สนใจ โดยจัดทำเป็นหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สามารถดาวน์โหลด   ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://tlo.dusit.ac.th)

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การดำเนินงานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติต่อไป

Scroll to Top