หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 ขอเชิญยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ มุ่งเน้น “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นเอกสารประกอบการขอทุนวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารทิพย์ นรังศิยา 02 244 5280 -2

Scroll to Top