หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 ทุนแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประกาศจัดทำแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเสนอขอรับทุนดำเนินการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการผลิตและการตลาดผลไม้พรีเมียม โดยแผนงานที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับสนับสนุนงบประมาณแผนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดส่งแผนงานผ่านหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

Scroll to Top